top of page

ทัวร์เวียดนาม

รายละเอียด : ทัวร์เวียดนาม

เวียดนามเหนือ

ฮานอย - ซาปา

สิ.ค. - ต.ค. 2566

ฮานอย - ฮาลอง

มี.ค. - ก.ย. 2566

ฮานอย - ฟานซิปัน

พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

เวียดนามกลาง

CPK-CIN FDH1 เวียดนามเหนือ 4D3N OCT65-MAR66.jpg

ดานัง - ฮานอย

มี.ค. - เม.ย. 2566

CPK-CIN FDH1 เวียดนามเหนือ 4D3N OCT65-MAR66.jpg

เว้-ดานัง-บาน่าฮิลล์

เม.ย. - ต.ค. 2566

CPK-CIN FDH1 เวียดนามเหนือ 4D3N OCT65-MAR66.jpg

บาน่าฮิลล์-ฮอยอัน

พ.ค. - ต.ค. 2566

เวียดนามใต้

CPK-CIN FDH1 เวียดนามเหนือ 4D3N OCT65-MAR66.jpg

CPK-CIN FDH1 เวียดนามเหนือ 4D3N OCT65-MAR66.jpg

CPK-CIN FDH1 เวียดนามเหนือ 4D3N OCT65-MAR66.jpg

Image by Valeriia Lukianova

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือติดต่อจองทัวร์

ติดต่อช่อผกาทัวร์

S__15704569.jpg

ภาพบรรยากาศความประทับใจ

bottom of page