top of page

ช่อผกาทัวร์ (Chorpakatour)
เป็นบริษัททัวร์ถูกต้องตามกฏหมาย

สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว

  เลขที่ใบอนุญาต 11/06428  
มีประสบการณ์การจัดทัวร์
ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี

และทีมงานพร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพ

ช่อผกาทัวร์ | Chorpakatour

ใบอนุญาตและรางวัล

Olivia Walker

หัวหน้าบก.

Olivia Walker

หัวหน้าบก.

Olivia Walker

หัวหน้าบก.

Dan Mitchell

ผู้ช่วยผู้จัดการ

Olivia Walker

หัวหน้าบก.

Noah Patterson

โปรแกรมอิดิเตอร์

Olivia Walker

หัวหน้าบก.

Tess Anderson

กำกับศิลป์

ทำไมต้องเลือกช่อผกาทัวร์?

Image by Renato Ramos Puma
Image by Thomas de LUZE
Sailing on Sea

บริการด้วยความจริงใจ

และดำเนินการอย่างรวดเร็ว

รับประกัน
ว่ากรุ๊ปทัวร์สามารถออกเดินทางได้

หรือถ้าหากออกเดินทางไม่ได้
ก็จะมีการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว

ราคาจับต้องได้

ตามระยะเวลาและจำนวนคนต่อกรุ๊ป

เงื่อนไขการใช้บริการ

01

ชำระมัดจำส่วนที่หนึ่งของจำนวนค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน 30% เช่น ค่าทัวร์ 15,000 ต้องจ่ายมัดจำ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (ต้องเหลืออายุมากว่า 6 เดือน ก่อน 45 วันเดินทาง) *ยอดเงินมัดจำครั้งแรกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีราคาต่างกัน

02

ชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 25 วันก่อนเดินทาง 
(ถ้าลูกค้าพร้อมชำระเต็มตั้งแต่ครั้งแรกสามารถชำระได้)
*กรณีที่ท่านชำระเต็มจำนวนทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆของบริษัทที่ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว

03

หากต้องการยกเลิกและต้องการคืนเงินมัดจำ ต้องแจ้งความประสงค์คืนเงิน ภายใน 2 วันหลังจากจ่ายเงินมัดจำครั้งแรกถ้าแจ้งหลังจากนั้นของสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ

04

กรณีลูกค้าจองโปรแกรมทัวร์น้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

05

ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันนำเที่ยวคืนเงินทั้งหมด
(หักค่าใช้จ่ายจริง ค่าวีซ่า ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ)

06

ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนำเที่ยว คืนเงิน 50% ของค่าโปรแกรมทัวร์

07

ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกในทุกกรณี

08

จากข้อ 5,6,7 ข้างต้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินตามข้อดังกล่าวต่อเมื่อลูกค้าจ่ายเงินค่าโปรแกรมทัวร์เต็มจำนวน

09

กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครตดิตเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้ลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ลอร์ดในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงืนได้ทุกกรณี

10

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) ต้องแจ้งในทางบริษัททราบก่อนอย่างน้อย 35 วันก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์เรียกเก็บและเก็บเงินจากค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นกับทางลูกค้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงการเดินทาง และกระบวนการแต่ละคณะ เป็นสำคัญกรุณาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษ

11

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงช่วงวันเดินทาง (เลื่อนการเดินทาง) ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆที่เกิดขึ้นจริงสำหรับ
การดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

bottom of page