top of page

   บริษัท ช่อผกาทัวร์ จำกัด   

เรารับจัดกรุ๊ปท่องเที่ยวให้คุณได้ตามที่ต้องการ
คุณสามารถออกแบบการท่องเที่ยวได้ตัวคุณเอง
หรือจะให้ทางเราแนะนำก็ได้เช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ
ทางเรารับจัด private group,incentive group,
ศึกษาดูงานต่างประเทศ, กิจกรรม RALLY, ประชุมสัมมนาบริษัท

sonamarg-jammu-and-kashmir-state-india.jpg
ช่อผกาทัวร์ | Chorpakatour
ช่อผกาทัวร์ | Chorpakatour

เวียดนามเวียดใจ

asian-woman-wearing-vietnam-culture-traditional-strawberry-garden-doi-ang-khang-chiang-mai

เที่ยวเวียดนาม

Image by Krystal Ng

ทำไมต้องเลือกช่อผกาทัวร์ ?

Image by Renato Ramos Puma
Image by Thomas de LUZE
Sailing on Sea

บริการด้วยความจริงใจ

และดำเนินการอย่างรวดเร็ว

รับประกัน
ว่ากรุ๊ปทัวร์สามารถออกเดินทางได้

หรือถ้าหากออกเดินทางไม่ได้
ก็จะมีการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว

ราคาจับต้องได้

ตามระยะเวลาและจำนวนคนต่อกรุ๊ป

ช่อผกาทัวร์ (Chorpakatour)
เป็นบริษัททัวร์ถูกต้องตามกฏหมาย

สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว

  เลขที่ใบอนุญาต 11/06428  
มีประสบการณ์การจัดทัวร์
ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี

และทีมงานพร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพ

ช่อผกาทัวร์ | Chorpakatour

เงื่อนไขการใช้บริการ

01

ชำระมัดจำส่วนที่หนึ่งของจำนวนค่าทัวร์ทั้งหมดก่อน 30% เช่น ค่าทัวร์ 15,000 ต้องจ่ายมัดจำ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (ต้องเหลืออายุมากว่า 6 เดือน ก่อน 45 วันเดินทาง) *ยอดเงินมัดจำครั้งแรกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีราคาต่างกัน

02

ชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 25 วันก่อนเดินทาง 
(ถ้าลูกค้าพร้อมชำระเต็มตั้งแต่ครั้งแรกสามารถชำระได้)
*กรณีที่ท่านชำระเต็มจำนวนทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆของบริษัทที่ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว

03

หากต้องการยกเลิกและต้องการคืนเงินมัดจำ ต้องแจ้งความประสงค์คืนเงิน ภายใน 2 วันหลังจากจ่ายเงินมัดจำครั้งแรกถ้าแจ้งหลังจากนั้นของสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ

04

กรณีลูกค้าจองโปรแกรมทัวร์น้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

05

ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันนำเที่ยวคืนเงินทั้งหมด
(หักค่าใช้จ่ายจริง ค่าวีซ่า ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ)

06

ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนำเที่ยว คืนเงิน 50% ของค่าโปรแกรมทัวร์

07

ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกในทุกกรณี

08

จากข้อ 5,6,7 ข้างต้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินตามข้อดังกล่าวต่อเมื่อลูกค้าจ่ายเงินค่าโปรแกรมทัวร์เต็มจำนวน

09

กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครตดิตเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้ลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ลอร์ดในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงืนได้ทุกกรณี

10

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) ต้องแจ้งในทางบริษัททราบก่อนอย่างน้อย 35 วันก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์เรียกเก็บและเก็บเงินจากค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นกับทางลูกค้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงการเดินทาง และกระบวนการแต่ละคณะ เป็นสำคัญกรุณาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษ

11

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงช่วงวันเดินทาง (เลื่อนการเดินทาง) ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆที่เกิดขึ้นจริงสำหรับ
การดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

bottom of page